Projekt AST Otwarta

Projekt AST OTWARTA powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 „Uczelnia dostępna III” uzyskał pozytywną ocenę i był realizowany w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r.

Wartość projektu ogółem wyniosła: 931.816,94 zł, w tym 903.862,43 zł stanowiło dofinansowanie.

CELEM GŁÓWNYM projektu była poprawa dostępności AST dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym dla studentów_ek i pracowników_c z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności. Wszystkie ww. działania pozwoliły na likwidowanie barier i poprawę dostępu dla osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt AST OTWARTA był nowatorskim i unikalnym projektem dającym szanse na przełamania stereotypów i zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami na skalę nie tylko polskich uczelni artystycznych, ale szeroko rozumianego teatru. Jego celem było wypracowanie rozwiązań, które są odpowiedzią na konkretne braki środowiska wyższego szkolnictwa artystycznego i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Rezultatem jest szeroki plan działania pozwalający na przezwyciężenie trudności w postrzeganiu i myśleniu o osobach z niepełnosprawnościami i ich miejscu w dostępnej uczelni teatralnej, a co za tym idzie w teatrze. Realizacja projektu pozwoliła na kompleksowe i trwałe wypracowanie rozwiązań umożliwiających budowanie strategii działania AST w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które ze względu na swoją kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty Uczelni.


Zestaw trzech logotypów w poziomie. Z lewej strony granatowy czworobok z trzema gwizdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym z napisem Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. W środku biało-czerwona flaga polska i napis Rzeczpospolita Polska. Po prawej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii Europejskiej: na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg.