Przewodnik dla osób ze szczególnymi potrzebami

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ul. Straszewskiego 21-22 31-109 Kraków

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu ul. Braniborska 59 53-680 Wrocław

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu ul. Piłsudskiego 24a 41-902 Bytom

Wstęp

Droga Kandydatko i Drogi Kandydacie,

Droga Studentko i Drogi Studencie,

Niniejszy przewodnik prezentuje formy wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oferowane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Znajdują się tu informacje na temat rekrutacji na studia, wsparcia procesu kształcenia na studiach, wsparcia materialnego oraz innych form pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami studiujących w akademii.

Jeśli przygotowany przez nas informator nie wyczerpuje wszystkich odpowiedzi, pytaj!

Informacje ogólne

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (AST) w ramach programu AST OTWARTA przygotowała szereg rozwiązań wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami w podejmowaniu studiów oraz kształceniu na studiach.

Najważniejsze formy wsparcia oferowane przez AST to:

 1. zapewnienie dostępności procesu rekrutacji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 2. zapewnienie dostępności procesu dydaktycznego,
 3. wsparcie asystenta dydaktycznego,
 4. możliwość studiowania według indywidualnego planu studiów,
 5. dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
 6. wsparcie psychologiczne,
 7. stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 8. dostępność architektoniczna,
 9. wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu,

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

W 2021 roku Rektor Akademii Sztuk Teatralnych powołał Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli potrzebujesz:

 • informacji o formach wsparcia kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi,
 • konsultacji w zakresie oferowanych przez uczelnię form wsparcia w zakresie dostępności postępowania rekrutacyjnego, zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń itd.,
 • natrafiłeś na trudności i przeszkody w studiowaniu i nie wiesz jak się z nimi uporać,

skontaktuj się z pełnomocnikiem.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami:

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Dla kogo?

Stypendium przyznawane jest studentom z niepełnosprawnością posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.

Jak otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnościami?

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie kompletnego wniosku we właściwym dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak wypłacane jest stypendium?

Stypendium to nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Przyznawane jest na rok akademicki. W przypadku okresowego orzeczenia, o którym mowa w ust.1, którego okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Ważne:

O stypendium dla osób z niepełnosprawnościami nie mogą ubiegać się osoby, które skończyły już jeden kierunek studiów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy student kontynuuje naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat albo gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów bądź po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Student z niepełnosprawnością może tak jak każdy inny student ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągniecia lub o zapomogę.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie pomocy materialnej. Informacji udzielą także pracownicy dziekanatów.

Rekrutacja na studia

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci ze szczególnymi potrzebami, którzy chcą studiować w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie podlegają tej samej procedurze przyjęcia, co pozostali kandydaci. AST nie wprowadza ulg lub zwolnień dla osób z niepełnosprawnością na żadnym z etapów postępowania rekrutacyjnego. Chcąc jednak wyrównać szanse osobom z niepełnosprawnością AST umożliwia dostosowanie postępowania rekrutacyjnego do szczególnych potrzeb kandydata na studia wynikających ze specyfiki jego niepełnosprawności.

Co należy zrobić, aby uzyskać wsparcie podczas postępowania rekrutacyjnego?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do AST rejestruje się i zakłada konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat, który wymaga dostosowania postępowania rekrutacyjnego do swoich szczególnych potrzeb, zgłasza dodatkowo taką potrzebę w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

W systemie rejestracji kandydatów należy złożyć wniosek, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Uczelni. Wniosek należy złożyć nie później niż ostatniego dnia elektronicznej rejestracji kandydatów. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na jakie formy pomocy może liczyć kandydat ze szczególnymi potrzebami?

Zakres i formę dostosowania postępowania rekrutacyjnego ustala się indywidualnie na podstawie wniosku kandydata zawierającego oczekiwaną pomoc oraz rozmowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Decyzje o możliwych rozwiązaniach i formach wsparcia dla kandydata podejmuje właściwy przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji, w tym informacje o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji, znajdują się na stronie uczelni w zakładce Kandydaci.

Na więcej Twoich pytań odpowie Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz pracownicy dziekanatów.

Kontakt:

Dziekanat w Krakowie

Wydział Aktorski tel. 12/362-71-21

Wydział Reżyserii Dramatu tel. 12/362-71-20

Dziekanat we Wrocławiu

Wydział Lalkarski tel. 71/358-34-30

Wydział Aktorski tel. 71/358-34-12

Dziekanat w Bytomiu

Wydział Teatru Tańca tel. 32/701-09-20

Wsparcie procesu kształcenia:

Akademia Sztuk Teatralnych oferuje swoim studentom alternatywne formy wsparcia w procesie dydaktycznym. Celem tych rozwiązań jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie pełnej dostępności kształcenia.

Alternatywne formy wsparcia to:

 • zapewnienie dostępności zajęć dydaktycznych, np.:
  • zwiększenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach
  • zmianie trybu uczestnictwa w zajęciach na eksternistyczny,
  • udział w zajęciach w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
  • możliwość wyboru grupy zajęciowej,
  • możliwość rejestracji zajęć w celu ich udostępnienia studentowi,
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych w alternatywnej formie zapisu,
  • sporządzanie notatek z zajęć w alternatywnej dostępnej formie poprzez wykorzystanie dyktafonu czy wykonywanie zdjęć.
 • zapewnienie dostępności procesu weryfikacji efektów uczenia się (zaliczeń i egzaminów), np.:
  • zapewnienie dostępnej formy zaliczenia dostosowanej do szczególnych potrzeb studenta (zmiana formy zaliczenia/egzaminu z pisemnej na ustną, z ustnej na pisemną, przystąpienie do zaliczenia w formie zdalnej itd.),
  • możliwość wskazania miejsca zaliczenia/egzaminu wedle potrzeb – wybór sali,
  • możliwość odbycia zaliczenia/egzaminu w formie indywidualnej zamiast grupowej,
  • zapewnienie dostępności materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
  • zapewnienie odpowiedniego czasu na weryfikację efektów uczenia się – wydłużenie czasu zaliczenia/egzaminu do 50% w stosunku do pozostałych studentów,
  • podział materiału zaliczeniowego/egzaminacyjnego na partie i możliwość zaliczania/zdawania egzaminu partiami,
  • obecność podczas zaliczenia/egzaminu asystenta dydaktycznego lub asystenta osobistego,
  • wykorzystanie w czasie zaliczeń/egzaminów specjalistycznych narzędzi lub aplikacji.
 • zapewnienie dostępności materiałów dydaktycznych – druk w zwiększonej czcionce, nagranie audio, nagranie video.
 • indywidualna organizacja studiów.

Kto i w jaki sposób może uzyskać takie wsparcie?

O przyznanie alternatywnych form wsparcia w procesie kształcenia mogą ubiegać się studenci:

 • z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności,
 • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

Student składa we właściwym dziekanacie wniosek do dziekana. Wnioski należy składać z początkiem semestru lub w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku akademickiego.

Indywidualna organizacja studiów

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą starać się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów. Studia według indywidualnego planu mogą polegać na:

 • indywidualnym ustalaniu terminów zajęć z prowadzącymi,
 • indywidualnym sposobie uczestnictwa w zajęciach,
 • indywidualnej formie i terminie zaliczeń bądź egzaminów.

Asystent dydaktyczny

Asystent dydaktyczny to osoba, która pomaga studentowi z niepełnosprawnością w wypełnianiu obowiązków na uczelni i wspiera go w procesie studiowania. Może nim zostać wskazana przez studenta koleżanka lub kolega z roku.

Kto i w jaki sposób może otrzymać wsparcie asystenta dydaktycznego?

Asystent dydaktyczny może zostać przydzielony studentowi z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności po uprzednim złożeniu wniosku. Wniosek należy złożyć na początku semestru lub roku akademickiego we właściwym dziekanacie. Decyzje w sprawie przydzielenia asystenta dydaktycznego podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.

Co należy do zadań asystenta dydaktycznego?

Szczegółowy zakres zadań asystenta wskazuje student ubiegający się o przyznanie asystenta.  Asystent może pomagać w dotarciu z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne, przemieszczaniu się po uczelni, sporządzaniu notatek z zajęć czy załatwianiu spraw formalnych i administracyjnych.

Dodatkowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne

Student ma możliwość realizacji dodatkowych bądź indywidualnych zajęć, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału z powodu swojej niepełnosprawności.

Pomoc kierowana jest do studentów ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie.

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu

Studenci potrzebujący sprzętu wspomagającego proces dydaktyki mają możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Sprzęt udostępniany jest studentom bezpłatnie. Wniosek należy złożyć w Bibliotece AST w Krakowie lub Bytomiu lub w Sekretariacie AST we Wrocławiu.

Dostępność architektoniczna

Akademia Sztuk Teatralnych stale podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności infrastruktury uczelni pod względem architektonicznym. W budynkach uczelni znajdują się plany tyflograficzne. Najważniejsze punkty w uczelni oznaczane są tabliczkami w alfabecie Braille’a. Przemieszczanie ułatwiają windy, podjazdy czy tak jak we Wrocławiu mobilna pochylnia. W budynkach dostępne są przenośne pętle indukcyjne do spotkań face to face oraz stanowiskowe, recepcyjne pętle indukcyjne.

Pozauczelniane wsparcie finansowe

Program „Aktywny samorząd”

W ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można starać się o dofinansowanie kosztów nauki.

Warunkiem jest posiadanie orzeczenia w stopniu co najmniej umiarkowanym. Placówka przyznająca świadczenie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub MOPS.

Wniosek można złożyć w miejscu swojego stałego zamieszkania lub nauki. Istnieje też możliwość złożenia go przez Internet w systemie SOW: www.sow.pfron.org.pl.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II można wystąpić o:

 • przyznanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
 • przyznanie dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • uiszczenia opłaty za naukę (czesne).

Więcej informacji znajduje się na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Wsparcie psychologiczne:

W sytuacji jakichkolwiek trudności w studiowaniu, problemów z adaptacją w środowisku akademickim czy sytuacji stresowych osoba studiująca w AST może uzyskać wsparcie psychologa. Wystarczy napisać na adres e-mail: i umówić się na indywidualną rozmowę z psychologiem. Konsultację można odbyć stacjonarnie lub w sposób zdalny. Konsultacje są bezpłatne.

W sytuacji poczucia dyskryminacji z powodu choroby czy niepełnosprawności, warto zwrócić się do rzecznika ds. etyki.

Nasi wewnętrzni rzecznicy ds. etyki

Kraków

mgr Tomasz Wysocki e-mail: rzecznik.etyki@ast.krakow.pl

Wrocław

mgr Agnieszka Rychlewska e-mail: rzecznik.etyki@ast.wroc.pl

dr hab. Krzysztof Boczkowski zast.rzecznik.etyki@ast.wroc.pl

Bytom

mgr Anna Duda e-mail: rzecznik.etyki@ast.bytom.pl

mgr Eryk Makohon e-mail: zast.rzecznik.etyki@ast.bytom.pl

Zewnętrzna rzeczniczka ds. etyki:

Nina Gabryś e-mail: zewn.rzecznik.etyki@ast.krakow.pl

Przewodnik w formacie PDF do pobrania: